• O NAS

    •        

      

      

     Prezentacja_przedszkola.pptx

     Zespół Placówek Oświatowych w Pomykowie Przedszkole w Pomykowie, rozpoczyna realizację projektu „Nowe Przedszkole w Pomykowie”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020; poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej.

     Kwota projektu  263 121,06 zł w całości przeznaczona zostanie na finansowanie bogatej oferty zajęć w bieżącym i następnym roku szkolnym.

     W nowoutworzonym, doposażonym w nowoczesne pomoce dydaktyczne  oddziale, oprócz pełnej realizacji podstawy programowej zgodnie z Rozporządzeniem MEN, dla wszystkich dzieci w grupie w ramach 10-godzinnego dnia pracy realizowane będą nieodpłatnie:

     • codziennie język angielski,
     • gimnastyka korekcyjna,
     • zajęcia umuzykalniające z instrumentem,
     • zajęcia rytmiczne BattiStraus,
     • zajęcia plastyczne.

     Dodatkowo dzieci uczęszczające do przedszkola  wymagające specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej będą wsparte zajęciami logopedycznymi,
     socjoterapeutycznymi,  korekcyjno-kompensacyjnymi.

     Zaplanowano spotkania z muzykami Filharmonii, wycieczki dydaktyczne i inne ciekawe formy pracy z Dziećmi służące ich wszechstronnemu rozwojowi.

      

     Zapraszamy Państwa Dzieci do „Nowego Przedszkola w Pomykowie”.

      

     Celem głównym projektu jest wzrost liczby dzieci (w tym dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością), objętych edukacją przedszkolną w Gminie Końskie, w szczególności na obszarze wiejskim.

     Wskaźniki kluczowe monitorowane w projekcie:

     1. Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej - 19
     2. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie -20
     3. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami-0
     4. Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych-0
     5. Liczba projektów w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień-0

     Grupy docelowe:

     W wyniku realizacji projektu wsparciem zostanie objęte ZPO w Pomykowie  Przedszkole w Pomykowie oraz dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałe w  gminie Końskie.

     Główne zadania:

     1. Wyposażenie sali dydaktycznej utworzonego oddziału.
     2. Zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego oddziału wychowania przedszkolnego (zatrudnienie kadry, zakup pomocy dydaktycznych).
     3. Realizacja zajęć specjalistycznych  dla dzieci z dysfunkcjami.

     Kwota dofinansowania:   222 970,42 zł ; wkład własny: 40 150,64 zł

     Okres realizacji projektu: od 01.12.2018r. do 30.11.2019r.

     Projekt realizowany na obszarze Gminy Końskie ( z wyróżnieniem obszaru wiejskiego).

     List_do_Rodzicow.doc

     Zasada_rownosci_szans_kobiet_i_mezczyzn_-rada.docx